نمایش یک نتیجه

سفت کن تایم آریو

سفت کن تایم آریو

زنجیر سفت کن تایم همانطور که از اسم آن پیدا است برای گرفتن شلی زنجیر و کم کردن صدای چرخ دنده ها بوده

و همچنین از سائیدگی زنجیر و چرخ دنده ها جلوگیری می کند.

در نتیجه تایمینگ سوپاپها بهم نخورده و سوپاپها بموقع باز و بسته شده.

امروزه در اغلب موتورها زنجیر سفت کن اتوماتیک نصب شده است

این نوع زنجیر سفت کن ها با فشار روغن موتور و فنر کار می کنند.

 

روغن موتور با فشار وارد سیلندر زنجیر سفت کن  شده

و پیستون مربوطه را روی قسمت لاستیکی فشار داده و از شل شدن زنجیر جلوگیری می کند

هر چند زنجیرهای کوتاه نیازی به زنجیر سفت کن ندارند ولی اغلب از آن استفاده می شود

اغلب زنجیر سفت کنها مجهز به قطعهای جغجغه ای مانندی هستند که از برگشت قطعه لغزنده جلوگیری می کند

در موتورهایی که میل بادامک آن  در سرسیلندر تعبیه شده از زنجیر سفت کن که شامل

یک تیغه فنری  با  پوشش نئوپرین در طرف شل زنجیر و یک صفحه لاستیکی را با پوشش نئوپرین در طرف دیگر آن می باشد.

و گاهی از چزخ دنده کمکی قابل تنظیم استفاده می کند

X